Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 76/2559 กรมเจ้าท่าจัดฝึกอบรมการตรวจควบคุมเรือในเมืองท่า (Expert Mission)
(16-06-2559)

สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จัดโครงการฝึกอบรมการตรวจควบคุมเรือในเมืองท่า (Expert Mission) เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาการและการปฏิบัติงานด้านตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการใช้แรงงานทางทะเล ค.ศ.2006 ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและให้การต้อนรับวิทยากรจากสำนักเลขาธิการบันทึกความเข้าใจโตเกียว

เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการใช้แรงงานทางทะเล ค.ศ.2006 หรือ Maritime Labour Convention; MLC2006 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 โดยจะมีผลผูกพันในอีก 1 ปีข้างหน้า และมีพระราชบัญญัติแรงงาน ทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าตามอนุสัญญาดังกล่าว มีความถูกต้องตามข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน้าที่ในการตรวจเรือ ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือระหว่างประเทศ จึงต้องมีการจัดฝึกอบรมตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


เอกสารแนบ:


076.2559.pdf