Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 65/2559 แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า
(02-06-2559)

กรมเจ้าท่า ออกประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า เพื่อกำหนดวิธีดำเนินการเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญา SOLAS ในการตรวจรับรองความถูกต้องของน้ำหนักมวลรวมของ  ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า 
 

เอกสารแนบ:


65.2559_Page_1.jpg
65.2559_Page_2.jpg