Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 56/2559 เรื่อง กรมเจ้าท่า กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันเรือโดนกัน ในพื้นที่เกาะล้าน
(12-05-2559)

เนื่องจากเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายของการท่องเที่ยว มีชื่อเสียงระดับโลกและ เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวนานาชาติอย่างกว้างขวาง ทั้งหมู่เกาะและธรรมชาติที่สวยงาม มีกิจกรรมทางน้ำหลายรูปแบบ อาทิ เรือเจ็ทสกี บานาน่าโบ๊ท หรือการโดยสารเรือสปีดโบ๊ทไปยังเกาะต่าง ๆ จากการสัญจรทางน้ำอย่างคับคั่ง จนทำให้เกิดอุบัติเหตุดังเช่น กรณีเรือโดยสารโดนกัน บริเวณหาดตาแหวน เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 และ วันที่ 26 เมษายน 2559 นั้น กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา ได้ยกระดับความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ โดยการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ลงพื้นที่ควบคุม กำกับการจราจร บริเวณทะเลพื้นที่ใกล้ชายฝั่งตามช่องทาง  เข้า – ออกเรือ บริเวณหาดพัทยา – หาดตาแหวน พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ เจ้าหน้าที่ แขวงเกาะล้าน เมืองพัทยา ในการสนับสนุนทุ่นเครื่องหมาย เพื่อจำกัดความเร็ว และกำกับแนวแบ่งการจราจรทางน้ำบริเวณหาดตาแหวนและเขตกิจกรรมต่างๆ ในพื้นทีเกาะล้าน เพื่อผู้ควบคุมเรือที่เดินเรือในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน พร้อมทั้งตรวจสารเสพติดผู้ควบคุมเรือทุกลำ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทาง                ทางน้ำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุด 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 56.2559.pdf