Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 54/2559 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถให้เป็นเป็นไปตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2)
(29-04-2559)

กรมเจ้าท่า โดยกองมาตรฐานคนประจำเรือ ออกประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถให้เป็นเป็นไปตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ค.ศ. 2010) และการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรปรับระดับความรู้ตามข้อ 140 วรรคท้ายแห่งข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ.2557


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 54.2559 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประกาศนียบัตร.pdf