th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 52/2559 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิ ถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(29-04-2559)

กรมเจ้าท่า ได้จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิ ถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรม ซีเค รีสอร์ท อำเภอปากพนัง เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความเหมาะสมกับพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด


เอกสารแนบ:


52.2559.jpg