Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 44/2559
(09-04-2559)

 จากกรณีเกิดเหตุการณ์ เรือซีทรานเฟอร์รี่ 8 เดินเรือตัดหน้าเรือราชาอาร์ 9 อาจเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ที่ผ่านมานั้น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  ได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงนายเรือทั้งสองลำแล้วเห็นว่าประพฤติตนไม่สมควรแก่หน้าที่ และละเลยหน้าที่ของนายเรือ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 291 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ                 ในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม                         พระพุทธศักราช 2477 มีคำสั่งดังนี้ 

          1. นายวัฒนพงศ์ ศรีไวยเพชร นายเรือซีทรานเฟอร์รี่ 8 สั่งงดไม่ให้ใช้ประกาศนียบัตรนายเรือ เป็นระยะเวลา 2 ปี

          2. นายนิรัญ เย็นรักษา นายเรือราชาอาร์ 9 สั่งงดไม่ให้ใช้ประกาศนียบัตรนายเรือ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

เอกสารแนบ:


44.2559.pdf