Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 39/2559 กรมเจ้าท่าดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำเขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(29-03-2559)

กรมเจ้าท่าดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณปากร่องน้ำเขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า 35.20 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2559 ซึ่งการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำเขาตะเกียบเป็นการลดปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้เรือสามารถเข้า – ออกร่องน้ำได้ตลอดทั้งปี และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 39.2559.pdf