Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 38/2559 กรมเจ้าท่า ประชุมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และการเผชิญเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
(29-03-2559)

กรมเจ้าท่า ประชุมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และการเผชิญเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 8 – 18 เมษายน 2559 โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า ซึ่งรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและด้านอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทางน้ำ ตลอดจนให้มีการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานในพื้นที่และผู้ประกอบการที่ให้บริการ ดูแลเรือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือให้มีความพร้อมใช้งาน ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด รณรงค์ให้ผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทางทางน้ำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสูงสุด

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 38.2559.pdf