Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 13/2559 กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลกระทบปัญหา อุปสรรค ต่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการพัฒนาระบบ E – Service กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
(15-02-2559)

กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลกระทบปัญหา อุปสรรค ต่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการพัฒนาระบบ E.–.Service.กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.(AEC).ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559                          ณ ห้องคริสตัน บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร เพื่อผู้สัมมนาได้ทำความเข้าใจการดำเนินการจัดการ                   องค์ความรู้ การประกอบกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ได้รับทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548  แนะนำการใช้ระบบ E-Service กับการยืนยันเอกสารตามพระราชบัญญัติฯ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านขนส่งของประเทศในอนาคตรวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี พ.ศ. 2559 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 13.2559.pdf