th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 125/2558 กรมเจ้าท่า พิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ สำหรับเรือบรรทุกสินค้าตู้ (Container)
(25-12-2558)

กรมเจ้าท่า โดยสำนักมาตรฐานเรือ ได้พิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ สำหรับเรือบรรทุกสินค้าตู้                      ขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานทั้งในส่วนของอุปกรณ์ประจำเรือ เครื่องรับ – ส่งวิทยุ การคำนวณขนาดเรือมาตรฐานโครงสร้าง               และความทรงตัว เพื่อให้เรือบรรทุกสินค้าตู้เกิดความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กำหนด           คนประจำเรือ รวมทั้งกำหนดระดับชั้นประกาศนียบัตรสำหรับผู้ทำการในเรือบรรทุกสินค้าตู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของเรือบรรทุกสินค้าตู้เพิ่มขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานสากล                 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า 125.2558.pdf