th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้ามท่า ฉบับที่ 109/2558 กรมเจ้าท่า ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบางตาวา จังหวัดปัตตานี
(01-10-2558)

กรมเจ้าท่า ดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รูปแบบโครงสร้างที่สามารถป้องกันการกัดเซาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะนำมาดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบของโครงการดังกล่าวต่อไป

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 109.2558.pdf