th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 100/2558 กรมเจ้าท่า ศึกษาออกแบบรายละเอียดและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล
(21-09-2558)

กรมเจ้าท่า ดำเนินโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล เพื่อให้ทราบถึงปริมาณการขนส่งทางน้ำ สาเหตุและสภาพปัญหาการเดินเรือในแม่น้ำป่าสัก พร้อมทั้งนำผลการศึกษามาวางแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อออกแบบรายละเอียดโครงสร้างที่จะต้องได้รับการพัฒนา และให้ไดhแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับปัญหาและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเสร็จสิ้นในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น ๙๐๐ วัน


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 100.2558.pdf