Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 94/2558เชิญร่วมร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษานักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จ.สมุทรปราการ
(02-09-2558)

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 โดยมี นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า

      ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ก่อตั้งเมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2515 เป็นสถาบันผลิตนักเดินเรือสินค้าในสังกัดกรมเจ้าท่า มีการเปิดการศึกษาและฝึกอบรมตั้งแต่ระดับนายประจำเรือ ถึงระดับลูกเรือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการผลิตคนประจำเรือ  ทุกระดับชั้นให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวีของประเทศ ตลอดจนพัฒนา ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มวิทยฐานะคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับข้อกำหนดในอนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรและการปฏิบัติหน้าที่ยามในเรือของคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 และแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1995 ขององค์การทะเลโลก (International Maritime Organization : IMO) และข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรมการสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541 และข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรมการสอบความรู้ และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542


เอกสารแนบ:


94.2558.pdf
580903-MMTC-GraduateSchedule2557.pdf