th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 92/2558 กรมเจ้าท่าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2558 (SAREX 2015) ณ ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ต
(26-08-2558)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมการบินพลเรือน กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2558 (SAREX.2015) ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 ณ ท่าเรือน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของหน่วยงานและเพิ่มพูนทักษะเจ้าหน้าที่ในการสื่อสาร การประสานงาน การวางแผนเพื่อการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า 92.2558.pdf