th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 49/2558 กรมเจ้าท่าจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงผลการศึกษาโครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบ ระบบป้องกันตลิ่งและการขุดลอกเพื่อการเดินเรือในแม่น้ำป่าสัก
(21-04-2558)

กรมเจ้าท่าจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงผลการศึกษาโครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ ระบบป้องกันตลิ่งและการขุดลอกเพื่อการเดินเรือในแม่น้ำป่าสัก เพื่อเป็นการชี้แจง แลกเปลี่ยน และรับฟังข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับ               ความต้องการของท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่ โดยกำหนดจัดการสัมมนา 2 ครั้ง ใน 2 พื้นที่ได้ ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558              ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558                  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่            ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐทีเกี่ยวข้อง องค์เอกชน ภาคธุรกิจ และสื่อมวลชนในพื้นที่


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า 49.2558 โครงการศึกษาสำรวจออกแบบระบบป้องกันตลิ่งและการขุดลอกเพื่อการเดินเรือในแม่น้ำป่าสัก.pdf