Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 39/2558 กรมเจ้าท่าเริ่มบังคับใช้ระเบียบหลักเกณฑ์และการรับรองการตรวจสภาพท่า
(26-03-2558)

กรมเจ้าท่า เริ่มบังคับใช้ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการตรวจสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร    ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
 ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการตรวจสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ กำหนดให้ผู้มีอำนาจ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและสาขา เป็นผู้มีพิจารณาออกหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าตามที่ได้รับคำร้อง


เอกสารแนบ:


39.2558.pdf