th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 38/2558 งานศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า เพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขร เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST FERRY
(24-03-2558)

กรมเจ้าท่าประสงค์ว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า          เพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขร เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST FERRY โดยแยกงานศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.การศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า เพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขร 2.การศึกษาความเหมาะสมเส้นทาง EAST-WEST.FERRY.เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยว     ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ เพื่อมาดำเนินการโดยประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 30,000,000 บาท


เอกสารแนบ:


38.2558งานศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า เพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขร.pdf