th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 33/2558 กรมเจ้าท่า จัดประชุมครั้งที่ 1 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบ โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
(19-03-2558)

กรมเจ้าท่า จัดประชุมครั้งที่ 1 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกัน     การกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ เอกชน      และประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ ร่วมไปกับการดำเนินการมีส่วนร่วม         ของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งกำหนดแนวทางวิธีการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยจัดในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านท่าเข็น ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 


เอกสารแนบ:


33.2558 .pdf