th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 32/2558 กรมเจ้าท่าดำเนินการ โครงการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเทียบเรือบ้านแหลมหินท่าที่ 1 และ 2 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
(17-03-2558)

กรมเจ้าท่าดำเนินการพัฒนาร่องน้ำทางเดินเรือโครงการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเทียบเรือบ้านแหลมหิน         ท่าที่ 1 และ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในปัจจุบันมีความตื้นเขินของร่องน้ำ เนื่องจาก          ปัญหากระแสน้ำและคลื่นพัดพาตะกอนดินเข้ามาทับถมเป็นจำนวนมาก ร่องน้ำดังกล่าวมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน         ของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวซึ่งต้องใช้เป็นเส้นทางการเดินทางระหว่างฝั่งแผ่นดินและเกาะต่าง ๆ                     กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเทียบเรือบ้านแหลมหินท่าที่ 1 และ 2 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ        ประมาณ 100 วัน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,379,136.54 บาท


เอกสารแนบ:


32.2558 โครงการขุดลอกร่องน้ำทางเข้าท่าเทียบเรือบ้านแหลมหินท่าที่ 1 และ 2 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.pdf