th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 62/2564 อธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการเร่งขุดลอกร่องน้ำทั่วประเทศ รองรับอุทกภัย ภัยแล้งเพื่อประชาชน
(09-07-2564)

อธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งการเร่งขุดลอกร่องน้ำทั่วประเทศ รองรับอุทกภัย ภัยแล้งเพื่อประชาชน
5 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยความคืบหน้าภารกิจขุดลอกพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำอย่างต่อเนื่อง พื้นที่แม่น้ำภาชี อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แม่น้ำจาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง คลองเสลี่ยงแห้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในเชิงป้องกันเพื่อรับสถานการณ์ช่วงฤดูฝน สอดคล้องกับความต้องการในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตร และการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังนี้
1. สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ปฏิบัติงาน ขุดลอกแม่น้ำภาชี ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้รถขุด อย.3 และเรือเจ้าท่า ข.407 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ขุดลอกเพิ่มความกว้างก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก 5-40 เมตร จุดเริ่มต้นการขุดลอกจาก กิโลเมตรที่ 3+800 ถึง กิโลเมตรที่ 4+350 ระยะทางประมาณ 550 เมตร ระดับความลึกที่ก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก +24 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) หรือ 2-4 เมตร จากระดับดินเดิมปริมาณวัสดุขุดลอกจำนวน 46,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 100 วัน ปัจจุบัน ขุดลอกได้ 115 เมตร มีปริมาณวัสดุขุดลอก 9,500 ลูกบาศก์เมตร ช่วยแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน การกัดเซาะตลิ่ง และระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก
2. สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำจาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยรถขุด ชม.14 ขุดลอก "ช่วงที่ 1" ตั้งแต่ กิโลเมตรที่ 91 + 050 ถึงกิโลเมตรที่ 91 + 850 ขุดลอกระดับก้นร่องลึกประมาณ 269.00 - 270.50 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) "ช่วงที่ 2" ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 88+350 ถึงกิโลเมตรที่ 89+660 ขุดลอกระดับก้นร่องลึกประมาณ 266.50 - 267.00 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) "ช่วงที่ 3" ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 80+200 ถึง 81+กิโลเมตรที่ 200 ขุดลอกระดับก้นร่องลึกประมาณ 252.00 - 253.50 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ระยะทางรวม 3,050 เมตร ขุดลอกร่องน้ำให้ได้ความกว้าง 15 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก 55,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน ปัจจุบันขุดลอกได้ 22.11 %
3. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 ปฏิบัติงานขุดลอก คลองเสลี่ยงแห้ง ตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้รถขุด นว.4 และเครื่องจักรเสริม เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน ขุดลอกขนาดความกว้างก้นร่องน้ำ 2-40 เมตร ความยาว 1,850 เมตร และระดับความลึกก้นร่องน้ำตามแผนขุดลอก 724 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณเนื้อดิน 50,161 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการ ได้ 9,180 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 18.36 % และหน่วยขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลพยุหะ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ใช้เรือเจ้าท่า ข.33 เรือเจ้าท่า 233 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน ขุดลอกร่องน้ำ ความกว้างที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 40 เมตร ยาว 1,550 เมตร ระดับที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 6 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 250,058 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการได้241,637 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 96.65 %
ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่าได้กำชับหน่วยปฏิบัติงานขุดลอก ให้เร่งภารกิจขุดลอกให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับชุมชนต่าง ๆ พร้อมนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกปรับแต่งเสริมบริเวณพื้นที่กัดเซาะโดยใช้เครื่องจักร ขุดยกระดับกองดินขึ้นเพื่อรักษาแนวตลิ่งให้คืนสู่สภาพเดิม เกิดประโยชน์กับประชาชน ได้มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค และพื้นที่ทางการเกษตรอีกนับพันไร่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมรณรงค์กับหน่วยงานในพื้นที่ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น จัดกิจกรรมปลูกพืชผัก สวนครัว สร้างรายได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เสริมสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนได้อีกด้วย
"..กรมเจ้าท่า..พัฒนา..เพื่อความสุขของประชาชน.."
———————————————
5 กรกฎาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 62.2564.pdf