th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 133/2564 เรื่อง ให้เรือปฏิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(25-06-2564)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 133/2564 เรื่อง ให้เรือปฏิบัติตามคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือฯ