th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 61/2564 กรมเจ้าท่า อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชม อาคาร 39 กรมเจ้าท่า พร้อมบรรยายพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำของประเทศไทย
(01-07-2564)

อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชม อาคาร 39 กรมเจ้าท่า พร้อมบรรยายพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำของประเทศไทย 

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชม ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ศูนย์บริหารจัดการการคมนาคมขนส่งทางน้ำระดับประเทศ พร้อมบรรยายพิเศษระบบตรวจการณ์ ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและอันดามัน (VTS ระยะที่ 3) (พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ประจวบคีรีขันธ์ - นราธิวาส) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ อาคาร 39 กรมเจ้าท่า นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้บรรยายถึง ภารกิจสำคัญของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม พัฒนา กำกับดูแล ความปลอดภัยทางน้ำ ได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับการยกระดับการคมนาคมขนส่ง ทางน้ำทั้งระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยในเส้นทางการเดินเรือ ตรวจตรา รักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และสร้างความเชื่อมั่นในฐานะ ประเทศไทยเป็นสมาชิกถาวร ในเวทีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ รวมถึงศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัย และการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า (VTS ระยะที่ 3) อาคาร 39 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ประจวบคีรีขันธ์ - นราธิวาส ในการกำกับดูแลความปลอดภัยการเดินเรือ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลตามพันธกิจของกรมเจ้าท่า สามารถเชื่อมโยงระบบ เครือข่ายให้มีความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ติดตามข้อมูลเรือระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีเกิดเหตุเรือไทย ในต่างประเทศ สามารถประสานเจ้าของเรือได้รวดเร็ว ประสานงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบ ตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรกำกับดูแลการจราจรและป้องกัน อุบัติเหตุทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความเชื่อมั่นด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวทางน้ำ การอำนวย ความสะดวก กำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งทางน้ำ การป้องกันกระทำผิดกฎหมายในทะเลมีรูปแบบ ที่หลากหลายซับซ้อน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรือประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม ( IUU Fishing) ให้มีข้อมูลภาพ ความเคลื่อนไหวของเรือต่าง ๆ ในทะเลที่มุ่งเข้าสู่ชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของประเทศพร้อมรับชมการแสดงสาธิต ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า บูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลเลิดสิน โดยใช้อุปกรณ์สาธิตการช่วยชีวิตคนด้วย อากาศยานไร้คนขับนำห่วงชูชีพไปช่วยผู้ประสบภัยในกลางแม่น้ำได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และป้องกันการเกิดความ สูญเสีย 


ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า จะทำการเปิดอาคาร 39 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า อย่างเต็ม รูปแบบในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 162 ปี และเป็นไปตามเป้าหมาย “เจ้าท่า 162 ปี สู่องค์กรที่ทันสมัย ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรมชาวเรือ เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการขนส่งทางน้ำของประเทศ” 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 25 มิถุนายน 2564

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 61.2564.pdf