th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 58/2564 อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(19-06-2564)

ฉบับที่ 58/2564

อธิบดีกรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญพื้นที่ภาคอีสาน
ในการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

           นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ
นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิสุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย ร่วมให้การต้อนรับ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสุรินทร์  โดยเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม อาทิ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สร.
6052 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
บ้านละเอาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ และพื้นที่ทางหลวง หมายเลข
2077 ตอนควบคุม 0101 สุรินทร์ - อำเภอลำดวน
พร้อมรับฟังสรุปการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วน จากกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก
และกรมเจ้าท่า

          อธิบดีกรมเจ้าท่า นายวิทยา ยาม่วง เปิดเผยภายหลังจากการตรวจราชการว่า ในส่วนของการบรรยายสรุปฯ
ได้มอบหมายให้ นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ ผู้อำนวยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
7 เป็นผู้บรรยายสรุปผลการเนินการตามนโยบาย
ที่ตนได้กำหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอีสานเขียว ท่องเที่ยวปลอดภัย วิถีใหม่ชุมชนโดยมอบหมายให้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาร่วมกับสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษา
ทางน้ำที่
8 เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

         ด้านการวางแผนและปฏิบัติการขุดลอก รวมทั้งฟื้นฟู บำรุงรักษาทางน้ำ แม่น้ำ ลำคลองในพื้นที่ โดยจัดทำแผนงาน
ขุดลอกและตรวจสอบปริมาณวัสดุขุดลอก รวมทั้งออกแบบคันดินป้องกันตลิ่งและขอบฝั่ง ภายใต้โครงการขุดลอกต่างตอบแทน เป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,200,000 ลูกบาศก์เมตร หากบรรลุตามเป้าหมายจะประหยัดงบประมาณ 66,000,000 ล้านบาท และสามารถเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ ได้ 1,200,000  ลูกบาศก์เมตร ในส่วนสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ 8
จะดำเนินการในพื้นที่ที่จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาทางน้ำที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
หาผู้ร่วมดำเนินการพัฒนาทางน้ำได้  กรมเจ้าท่า ภายใต้โครงการขุดลอกต่างตอบแทน การดำเนินการในปีงบประมาณ
2564
ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ มีหน่วยงานท้องถิ่นร่วมดำเนินโครงการ จำนวนทั้งสิ้น
3 แห่ง บริเวณแม่น้ำมูล ท้องที่ตำบลกุดขาคีม
ตำบลหนองบัว ตำบลแก ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ขุดลอกจากกรมเจ้าท่าเรียบร้อย ปริมาณวัสดุขุดลอกที่ได้รับอนุญาต 413,332.50 ลูกบาศก์เมตร

         ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่โครงการขุดลอกต่างตอบแทน
และสนับสนุนต่อยอดด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์โควิด19 คลี่คลาย กรมเจ้าท่าร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย และวิสาหกิจชุมชนห้วยระไซร์ จัดระเบียบแพโดยสารตามมาตรฐาน
และเป็นไปตามกฎหมายของกรมเจ้าท่า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว และจะดำเนินการในทะเลสาบ
ทุ่งกุลา อำเภอชุมพลบุรี เป็นลำดับต่อไป

“..กรมเจ้าท่า..มุ่งมั่นพัฒนา..เพื่อความสุขของประชาชน..


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 58_2564.pdf
ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 58_2564.jpg