th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 132/2563 เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลในการดำเนินการตามพันธกรณีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (The policy of maritime safety secrurity and environment protection in implementing the IMO instrument obligations)
(25-02-2564)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 132/2563 เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย