th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 12/2564 กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอกขยายความกว้างร่องน้ำแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง รับมือภัยแล้ง
(02-02-2564)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ปฏิบัติภารกิจเปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำวัง ตำบลชมภู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยรถขุด ชม.8 และ รถขุดชม.11 มีนายสุรชัย ใยดี นายช่างโลหะชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ ดำเนินการขุดลอกเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสน้ำ แก้ปัญหากระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งบ้านเรือนประชาชน เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก

 

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้รับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ฝายน้ำล้นบ้านต้า – หมอสม หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับความเดือดร้อนจากความตื้นเขินของแม่น้ำ จากตะกอนทรายและวัชพืช ทำให้เกิดปัญหาในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในหน้าแล้ง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ใช้น้ำในการทำเกษตรกรรม

 

จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ได้สำรวจพื้นที่และเร่งแก้ไขปัญหา โดยเปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกบริเวณแม่น้ำวัง ตำบลชมภู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่ กม. 226+900 ถึง กม. 228+900 ระยะทาง 2,000 เมตร ขุดลอกร่องน้ำให้ได้ความกว้าง 40 - 60 เมตร ขุดลอกระดับก้นร่องลึกประมาณ 216 - 217 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ได้วัสดุขุดลอก 60,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 100 วัน โดยขุดเพิ่มความกว้างและความลึกของร่องน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ ในการกักเก็บน้ำ แก้ไขปัญหากระแสน้ำกัดเซาะตลิ่ง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอกแม่น้ำวัง คือ โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1 โรง พื้นที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม ประมาณ 1,000 - 1,200 ไร่ และใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค จำนวน 300 - 350 ครัวเรือน ผลการปฏิบัติงานขุดลอกได้ 84.20 % เร็วกว่าแผนงาน 3.90 % ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2564 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้มีแหล่งกักเก็บน้ำ อุปโภคและบริโภคใช้ในช่วงหน้าแล้งได้ตลอดทั้งปี 

เจ้าท่าคือผู้ดูแลรักษาแม่น้ำ

“ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด กรมเจ้าท่าเพื่อประชาชน”


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 12.2564.pdf