th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 5/2564 อธิบดีกรมเจ้าท่า คืนความสุขให้ประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ แม่น้ำป่าสัก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ
(20-01-2564)

อธิบดีกรมเจ้าท่า คืนความสุขให้ประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ณ แม่น ้าป่าสัก ต้าบลเริงราง อ้าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมลงพื นที่ตรวจเยี่ยมให้ก้าลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังการก้าจัดผักตบชวาแล้วเสร็จ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หัวหน้าส่วนราชการนายก                 องค์การบริหารส่วนต าบลเริงราง ร่วมปล่อยพันธ์ปลาตะเพียนขาว 40,000 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อย พันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ณ บริเวณริมแม่น้ าป่าสัก ต าบลเริงราง อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อธิบดี กรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า หลังจากการลงพื้นที่ บูรณาการเร่งแก้ไขปัญหาผักตบชวาบริเวณแม่น้ าป่าสัก ต าบลเริงราง อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ตามที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุ ว่าสระบุรี มหึมา!! ผักตบเต็มล าน้ าป่าสักยาวร่วม 1 กิโลเมตร ชาวบ้านวอน หน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือ นั้น  กรมเจ้าท่าได้บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลเริงราง กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง น าเครื่องจักร เข้าด าเนินการจัดเก็บผักตบชวาออกจากแม่น้ าป่าสักอย่างเร่งด่วน จนสามารถด าเนินการเสร็จสิ้นภายใน 3 วัน ได้ปริมาณผักตบชวา 1,800 ตัน ท าให้การสัญจรไปมาของชาวบ้านมีความสะดวก ปลอดภัย และช่วยในการระบายน้ าได้ดียิ่งขึ้น  อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวต่อว่า กรมเจ้าท่าในฐานะที่มีภารกิจ ก ากับ ส่งเสริม พัฒนาการขนส่งทางน้ า อีกทั้งพัฒนาและ บ ารุงรักษาทางน้ าโดยมีส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ า 8 แห่ง ภายใต้สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ด าเนินโครงการ ต่างๆ ทั้งการขุดลอกร่องน้ าและการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช โดยในปีงบประมาณ 2564 ผลงานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรมเจ้าท่าสามารถจัดเก็บผักตบชวาได้จ านวน 99,936 โดยมีแผนจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช 422,200 ตัน ทั้งนี้ เพื่อความ สะดวกและความปลอดภัยในการเดินเรือ และการสัญจรทางน้ าของประชาชน ซึ่งขณะนี้กรมเจ้าท่าได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ในหลาย พื้นที่ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการได้จัดกิจกรรม CSR เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมเจ้าท่า ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ หลังจากจัดเก็บผักตบชวา                  ในแม่น้ าป่าสัก เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สามารถส่งเสริมรายได้ให้กับ แหล่งชุมชน ทั้งนี้ ได้ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น ลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมประมง มอบพันธุ์ปลา                    จ านวน 40,000 ตัว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป 
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม 256

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 5.2564.pdf