th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 68/2563 กรมเจ้าท่าตรวจสอบความพร้อม ความปลอดภัยของตัวเรือเฟอร์รี่ในโครงการเดินเรือเฟอร์รี่ และท่าเรือต้นทาง ระหว่างชลบุรี-สงขลา เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ
(05-01-2564)

ายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมตรวจสอบความพร้อม ความปลอดภัยของตัวเรือเฟอร์รี่ ในโครงการเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่าง ชลบุรี-สงขลา เพิ่มประสิทธิภาพต่อการขนส่งระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ อู่เรือ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด จำกัด

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมตรวจสอบความพร้อม                  ความปลอดภัยของตัวเรือเฟอร์รี่ ในโครงการเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่าง ชลบุรี-สงขลา เพิ่มประสิทธิภาพต่อการขนส่งระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ อู่เรือ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด จำกัด และตรวจความพร้อมท่าเรือต้นทาง(ท่าเรือ             จุกเสม็ดสัตหีบ) เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัยในทุกด้าน เช่น ตัวเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยในเรือ สิ่งอำนวย                   ความสะดวกที่จะรองรับผู้โดยสารจำนวนมาก มาตรการป้องกันรถเคลื่อนตัวขณะขนส่ง ตลอดจนมาตรการให้ความช่วยเหลือกรณี    เกิดเหตุกลางทะเล


อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด ได้เสนอแนวคิดในการประกอบการเดินเรือเฟอร์รี่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมการขนส่งภายในประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำ เพื่อลดปัญหา                ความแออัดของการจราจร และลดการเกิดอุบัติเหตุท้องถนน และฝุ่น PM 2.5 อีกทั้งสามารถประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงถนนของภาครัฐ โดยในระยะแรกจะให้บริการในเส้นทาง ชลบุรี(สัตหีบ) – สงขลา เพื่อพัฒนาระบบเศษฐกิจที่ เชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก กับเขตเศรษฐกิจภาคใต้ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว


สำหรับเรือเฟอร์รี่ ซีฮอร์ส (เดิมชื่อ Blue Dolphin ) มีขนาด 7,003 ตันกรอสส์ มีความยาว 136.6 เมตร รองรับรถบรรทุกได้ประมาณ 80 คัน รถยนต์ส่วนตัว 20 คัน ผู้โดยสารประมาณ 586 คน ใช้เวลาในการเดินทางจากสัตหีบ ถึง สงขลา ระยะเวลาเพียง 18-20 ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าทางรถยนต์ที่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 23-24 ชั่วโมง ปัจจุบัน เรือลำดังกล่าวได้เข้าทำการซ่อมบำรุงที่อู่เรือ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด จำกัด หลังจากซ่อมบำรุงแล้วเสร็จจะดำเนินการทดสอบความพร้อมการเดินเรือฯ ในเส้นทาง                     ที่จะให้บริการ ก่อนที่จะดำเนินการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในต้นปี 2564


ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ(ท่าเรือจุกเสม็ด) เป็นท่าเทียบเรือที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกองทัพเรือ โดยแบ่งส่วนพื้นที่เพื่อใช้สำหรับเป็นท่าเทียบเรือเฟอร์รี่จำนวน 2 ท่า มีความยาว 75 เมตร ความกว้างหน้าท่า 30 เมตร ความกว้างหน้าแลมป์ 30 เมตร ระดับน้ำลึกหน้าท่า วัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ด้านนอกลึก 10 เมตร และด้านในลึก 8 เมตร โดยท่าเรือมีขีดความสามารถ ปลอดภัย และมีความพร้อมรองรับการจอดเรือ ดังกล่าว


ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแล การส่งเสริมขนส่ง ทางน้ำ และพาณิชย์นาวีให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบโลจิสติกส์ ได้เน้นย้ำถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ ท่าเรือ ตัวเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ คนประจำเรือ และการจัดการแผนเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นไป                ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และเป็นไปตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและ โลจิสติกส์ในประเทศไทยให้มีความสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้


 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 68.2563.pdf
ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 68.2563.docx
ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 68.2563-page-001.jpg