th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 62/2563 กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. หารือการร่วมรักษาผลประโยชน์ของทางชาติทางทะเล
(17-12-2563)

กรมเจ้าท่า บูรณาการ ศรชล. หารือการร่วมรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล


               กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับพล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พร้อมด้วย พล.ร.ท.มนตรี รอดวิเศษ รองเลขาธิการ ศรชล. และ พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผอ.สำนักนโยบายและแผน เพื่อเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และประชุมหารือรร่วมกันในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญเลื่อน และท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า


               นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่า มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่จะทำให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจะเห็นได้จากแนวคิดในการพัฒนากรมเจ้าท่าจากปีที่ผ่านมาให้เป็น MD Family และปีนี้เป็น MD For All และในปีต่อไปเป็น MD SMART โดยนำระบบไอทีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางน้ำ อาทิ ข้อมูลสถานศึกษาและหลักสูตรอบรมที่ได้การรับรองจากกรมเจ้าท่า จำนวนและรายชื่อเรือไทย White list จำนวนและรายชื่อคนประจำเรือ White list จำนวนและรายชื่อท่าเรือ White list ซึ่งกรมเจ้าท่า สามารถสนับสนุนข้อมูลเหล่านี้ให้กับ ศรชล. ได้อย่าง Realtime นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ายังได้ทำ MOU กับกรมอุตุนิยมวิทยา และ GISTDA ที่ปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านสภาพอากาศและแผนที่ทางอากาศได้อย่างทันที ประกอบกับกรมเจ้าท่า ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเลบริเวณฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต โดยมีสถานีลูกข่าย VTS 11 สถานี ครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดระนองถึงจังหวัดสตูล รวมทั้งปัจจุบันได้จัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณท่าเทียบเรือบริเวณจังหวัดเชียงรายถึงท่าเรือในจังหวัดภาคใต้ ทั้งหมด พร้อมเชื่อมโยง Monitor ควบคุมมาที่สำนักงานเจ้าท่าทั่วประเทศ  และที่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ คือ การสร้างอาคารศูนย์ควบคุมศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเลบริเวณฝั่งอ่าวไทย ขึ้นที่กรมเจ้าท่า ซึ่งมีสถานีลูกข่าย VTS จำนวน12 สถานี ครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เพี่อเป็นศูนย์สั่งการและประมวลผล ในภาพรวมของชายฝั่งทะเลในน่านน้ำไทย และกำกับแลความปลอดภัยในการเดินเรือในน่านน้ำไทยอีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ของชาติในหลายมิติ อาทิ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตหากสามารถเชื่อมระบบฐานข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และ ศรชล. ได้ จะเกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผลประโยชน์                 ของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

              พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และคณะได้กล่าวชื่นชมกรมเจ้าท่า ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การบริการประชาชนให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย  ด้วยการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารยุคใหม่ โดยกองทัพเรือ และ ศรชล.    พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกรมเจ้าท่าอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันดูแลและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศให้เกิดความยั่งยืน


เอกสารแนบ: