th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๕๔/๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยระเบียบการอนุญาตให้เรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ ทำการค้าในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๓๑
(22-10-2563)