th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 48/2563 กรมเจ้าท่าจัดกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2563
(28-09-2563)

ฉบับที่ 49/๒๕63

               

“กรมเจ้าท่า”ชูนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับเรือไฟฟ้า ขานรับนโยบาย IMO

Sustainable Shipping for  a Sustainable Planet” ในงานวันทางทะเลโลก 2563

 

          “กรมเจ้าท่า” เปิดงานวันทางทะเลโลกปี 63  ส่งเสริมอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และการพัฒนาที่ยั่งยืนของการขนส่งทางทะเล โดยการสนับสนุนของกรอบการกำกับดูแลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน

 

          นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในงานกิจกรรมวันทางทะเลโลกประจำปี 2563 ในปีนี้ได้มุ่งเน้น ให้ความสำคัญในเรื่องของการพาณิชยนาวีที่ยืนยงเพื่อโลกที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Shipping                for  a Sustainable Planet”  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO)  ซึ่งเป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ   ได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน               ของทุกปีเป็นวันทางทะเลโลก หรือ World Maritime Day  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ ที่มุ่งเน้นการลดมลพิษจากเรือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาพาณิชนาวีที่ยั่งยืน

 

           การขนส่งทางทะเลมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน               โดยร้อยละ 90 ของการค้าระหว่างประเทศได้ถูกขนส่งผ่านทางเรือ  เดินทะเลไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกด้วยต้นทุนการขนส่งที่ประหยัด ช่วยให้ผู้คนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกสามารถเข้าถึงแหล่งสินค้า อาหาร และวัตถุดิบพื้นฐานที่จำเป็นช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ นอกจากนี้ การขนส่งทางทะเลยังมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ ในปีนี้ IMO                  ได้กำหนดให้เป็นปีเริ่มต้นของทศวรรษการดำเนินงานและการส่งมอบงานตามเป้าหมายวาระปี ค.ศ. 2030 ว่าด้วยการพัฒนา              ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ในภาคการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ

 

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกคณะมนตรีซึ่งเป็นองค์กรบริหารของ IMO ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนของการขนส่งทางทะเล จึงได้มีข้อริเริ่มในการสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม แห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือ ยูเอ็นเอสแคป (UNESCAP)                  เพื่อเชื่อมโยงภารกิจการพัฒนาการขนส่งทางน้ำให้บรรลุเป้าหมาย  การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้ร่วมกับ UNESCAP และ IMO จัดการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคขึ้น                 อย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนสิงหาคม และธันวาคม 2562 และเดือนมีนาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพ และมีแผนจะจัดการประชุม/สัมมนาร่วมกันต่อไปภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างพัฒนาเรือโดยสารขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ และคลองอื่น ๆ                ในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งไม่เพียงอำนวยความสะดวกในการเดินทาง แต่ยังป้องกันมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ และมลพิษ                   ที่เกิดจากเสียงของเครื่องยนต์เรือซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย             นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลงานด้าน                       การขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีได้ให้ความร่วมมือกับ IMO ในการจัดงานวันทางทะเลโลกเป็นประจำทุกปี และในปี 2563 นี้กระทรวงคมนาคมได้กำหนดจัดงานในพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกาเป็นต้นไป ภายใต้หัวข้อ Sustainable Shipping for Sustainable Planet” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การกล่าวปาฐกถาในหัวข้อวันทางทะเลโลกประจำปี 2563 และการเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเรือไฟฟ้ากับ                  การขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพและปริมณฑล” โดยวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดกิจกรรมการวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “การขนส่งทางน้ำกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้กับเยาวชน และการจัดแสดงนิทรรศการจากส่วนราชการ ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล และสถาบันการศึกษาด้านพาณิชย์นาวี

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า โทร ๐ 2223 1311 – 8 ต่อ 280 , 285

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                                                  24 กันยายน 2563

 

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 48 วันทางทะเลโลก ล่าาาสสุด.doc