th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 47/2563 กรมเจ้าท่า จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพรรณพืช
(28-09-2563)

กรมเจ้าท่า ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจตราเรือและแพที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ

          วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 กรมเจ้าท่า ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจตราเรือและแพที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงานในอุทยานแห่งชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย


          นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าวฯ เป็นการบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกัน ระหว่างกรมเจ้าท่าและกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการควบคุมและตรวจตราเรือและแพที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติให้มีความปลอดภัย ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการเรือและแพ ที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พร้อมเพิ่มมาตรการในการคุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมงานด้านวิชาการ การประชุมทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติ
และการฝึกอบรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
โดยทั้งสองหน่วยงาน จะประสานความร่วมมือด้านข้อมูลเกี่ยวกับเรือ แพ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ ผู้ควบคุมแพ ผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไป ขยะหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะนำเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์
ในการควบคุม พร้อมตรวจตราเรือและแพที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติให้มีความปลอดภัย
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
โดยหากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งตรวจพบว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของทั้งสองหน่วยงาน หน่วยงานที่ตรวจพบการกระทำความผิดจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

นั้นต่อไป

          ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าและกรมอุตุนิยมวิทยา จะประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน
มิให้เรือโดยสารที่ไม่มีการจดทะเบียนเรือ ไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ไม่มีหนังสือสำคัญรับรองการตรวจเรือ
หรือเรือที่มีสภาพไม่ปลอดภัย ไม่มีอุปกรณ์ชูชีพตามกฎหมายเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
โดยทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน มิให้แพที่ไม่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องมือที่มีความจำเป็น ในการควบคุม ตรวจตราเรือและแพ พร้อมทั้งช่วยช่วยเหลือผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือประสบภัยต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติร่วมกัน

.....................................................................................................................................................................

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า

โทร. 02-233-1311 ต่อ 203

www.md.go.th

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรม 47.2563 กรมเจ้าท่า MOU กรมอุทยานฯ.pdf