th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 46/2563 กรมเจ้าท่า จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา
(28-09-2563)

กรมเจ้าท่า ผนึกพลัง กรมอุตุนิยมวิทยา ยกระดับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล

ด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชาวเรือ

 

กรมเจ้าท่า ร่วมมือ กรมอุตุนิยมวิทยา จัดพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา เพื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงานในด้านอุตุนิยมวิยา นำมาใช้เป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐ อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ(InternationalMaritime Organization Instrument : IMO) ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาร่วมกันในการให้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาไปถึงชาวเรือได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ ทันเวลา ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวเรือในการประกอบการตัดสินใจ เพื่อหลบหลีก เตรียมการรับมือกับสภาพท้องทะเลและสภาพอากาศที่อาจเกิดการแปรปรวนในแต่ละห้วงเวลา ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยกรมเจ้าท่า และกรมอุตุนิยมวิทยา จะประสานความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลการแลกเปลี่ยนและกระจายข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเดินเรือผ่านระบบบันทึกข้อมูลร่วมกันตามช่องทางที่กำหนด พร้อมกันนี้ กรมเจ้าท่า จะดำเนินการกระจายข่าวอากาศ การแจ้งเตือนภัย ด้านอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลกับเรือในทะเลตามห้วงเวลาและความจำเป็น หรือตามการร้องขอจากเรือที่เดินในทะเลผ่านช่องทางและเครื่องมือการสื่อสารที่มีอยู่ อาทิ การออกอากาศเสียงผ่านเครือข่ายสื่อสาร VHF หรือ HF

 

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า การดำเนินงานของ      
กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการจัดหาช่องทางและประสานการรับข้อมูลจากเรือที่มีการตรวจวัดและสังเกตสภาพอากาศและสภาพทะเลจากเรือในทะเล (
weather observing data from ships at sea)นำไปประกอบในการประมวลข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเพื่อการพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือน พร้อมจัดให้มีการตรวจเยี่ยมเรือเดินสมุทร เพื่อทำการตรวจสอบเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา และให้คำแนะนำ รวมทั้งเอกสารด้านอุตุนิยมวิทยาทะเลให้แก่เจ้าหน้าที่เรือ เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาท่าเรือที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลประสานงานกับบริษัทเดินเรือ (Shipping companies) ที่มาใช้บริการตามท่าเรือหลักของประเทศไทยและดำเนินการกระจายข่าวอากาศ การแจ้งเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลกับเรือในทะเลตามห้วงเวลาที่กำหนด ผ่านช่องทางและเครื่องมือการสื่อสารที่มีอยู่ อาทิ แฟกซ์ (Facsimile) พร้อมทั้งตรวจเฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ ให้ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวในการบริการค้นอุตุนิยมวิทยาและการแจ้งเตือน (Meteorological services and warning)ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO) และข้อกำหนด อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ 1978 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารปี 1988 และที่เกี่ยวข้อง

 

การลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ จะส่งผลให้ กรมเจ้าท่า และ กรมอุตุนิยมวิทยา ประสานการทำงานร่วมกันยิ่งขึ้นทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติเพื่อให้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยามีความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ทันเวลา เป็นประโยชน์ต่อด้านการเดินเรือในน่านน้ำไทย ให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมยกระดับการทำงานด้านอุตุนิยมวิทยาให้สอดคล้องกับพันธกรณีในอนุสัญญาในฐานะรัฐชายฝั่งของประเทศไทย (Coastal State)ในการบริการอุตุนิยมวิทยาทางเรือต่อไป.

 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรม 46.2563 กรมเจ้าท่า MOU กรมอุตุฯ.pdf