th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 192/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทย ของกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ (ทางน้ำ) สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย (เพิ่มเติม)
(25-09-2563)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 192-2563.pdf