th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 45/2563 การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่...) พ.ศ....ว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเล เพื่อเตรียมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ภาคผนวกที่ 5 ว่าด้วยการป้องกันมลพิษขยะจากเรือ (อนุสัญญา Marpol Annex 5)
(03-09-2563)

 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น               ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่...) พ.ศ....ว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเล เพื่อเตรียมการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ              ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ภาคผนวกที่ 5 ว่าด้วยการป้องกันมลพิษขยะจากเรือ (อนุสัญญา Marpol Annex 5)  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563             ณ ห้องประชุมแมนดารินเอ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ

 

สืบเนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา MARPOL Annex V เพื่อร่วมมือกับนานาประเทศในการควบคุมเรือเดินทะเลและสิ่งก่อสร้างในทะเลไม่ให้มีการทิ้งขยะลงในทะเล ซึ่งเป็นไปตามกำหนดหรือมาตรฐานที่อนุสัญญาดังกล่าวกำหนด และสอดคล้อง                   กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ 1982 (อนุสัญญา UNCLOS 1982) เกี่ยวกับการป้องกัน ลด และควบคุมมลพิษ               ของสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 

กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูและความปลอดภัยในการคมนาคม การสัญจรทางน้ำ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ป้องกันและปราบปรามการลักลอบทิ้งของเสียในแหล่งน้ำสาธารณะและทะเลภายในน่านน้ำไทย ได้ตะหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำโดยเฉพาะปัญหาขยะในแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กฎหมายกำกับดูแลคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 119 และมาตรา 119 ทวิแห่งพระราชบัญญัติ             การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แต่มาตราดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ของ อนุสัญญา MARPOL Annex V โดยเฉพาะเรื่องขอบเขตการใช้บังคับในทะเลและการอนุญาตให้ทิ้งขยะลงในทะเลได้ตามข้อกำหนดของอนุสัญญาดังกล่าว กรมเจ้าท่าจึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... ขึ้น

 

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯนี้ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติต่อไป


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 45.doc