th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 162/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางเข้าประเทศไทย ของกลุ่มผู้คุ้มครองยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ (ทางน้ำ) สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย
(11-08-2563)


เอกสารแนบ:


253073_46648_ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 162-2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางเข้าประเทศไทย.pdf