th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 132/2563 เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลในการดำเนินการตามพันธกรณีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (The policy of maritime safety security and environment protection in implementing the IMO instrument obligations)
(15-07-2563)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 132-2563.pdf