th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 34/2563 กรมเจ้าท่า ชี้แจง กรณีการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งประดู่
(03-07-2563)

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อออนไลน์ มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 กรณีประเด็น “ส่อร้าง! สร้างเขื่อนหินทับสะแกทิ้ง 60 ล้าน หลังอดีตผู้สมัคร สส.เพื่อไทย แฉผู้รับเหมาเมินงาน” กรมเจ้าท่า จึงขอชี้แจง ในการดำเนินการดังนี้

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อออนไลน์ มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 กรณีประเด็น “ส่อร้าง! สร้างเขื่อนหินทับสะแกทิ้ง 60 ล้าน หลังอดีตผู้สมัคร สส.เพื่อไทย แฉผู้รับเหมาเมินงาน” กรมเจ้าท่า จึงขอชี้แจง ในการดำเนินการดังนี้

 

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างบริษัท ฤดีประยงค์ จำกัด ดำเนินงานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามสัญญาเลขที่ 60/2560/สกม. ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน มูลค่างาน 62,750,000.- บาท กำแพงหินทิ้งมีความยาวทั้งสิ้น 1,175 เมตร

 

การปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างมีผลงานจากการทำงานก่อสร้างกำแพงหิน              ทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้ความยาว 401 เมตร ซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงเกิดค่าปรับและเมื่อมีค่าปรับเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง กรมเจ้าท่าได้พิจารณาถึงความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ เนื่องจากมีการถอนตัวของผู้จัดการโครงการ ขนย้ายเครื่องมือเครื่องจักรออกจากโครงการ และยกเลิกการเช่าสำนักงานโครงการ กรมเจ้าท่าจึงดำเนินการบอกเลิกสัญญา                   โดยมีหนังสือที่ คค 0325/1124 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 แจ้งบอกกล่าวกับผู้รับจ้าง ตามระเบียบกำหนด และดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

 

หลังบอกเลิกสัญญา กรมเจ้าท่าได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ แต่เนื่องจากไม่สามารถ                  นำงบประมาณที่เหลือจากโครงการ มาใช้เป็นค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างรายใหม่ได้ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง กรมเจ้าท่าจึงได้ขอรับ  การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564-2565 เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผูกพันสัญญาก่อสร้างใหม่ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ได้ทำการสืบราคาหินใหญ่สำหรับก่อสร้างกำแพงหินทิ้ง จากโรงโม่หินที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างใหม่ ที่มีความเหมาะสม                       ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการแล้ว

 

 


  


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 34.pdf
ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 34.doc