th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 36/2563 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม รณรงค์ส่งเสริมบทบาทคนประจำเรือ : Seafarers are Key Workers ในวันคนประจำเรือ Day of the Seafarers : 25 มิถุนายน 2563
(25-06-2563)

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามสารเนื่องในวันคนประจำเรือในปี 2563 


เพื่อแสดงออกถึงการตระหนักรู้ในภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานอันทรงคุณค่าของเหล่า คนประจำเรือในแต่ละภาคส่วนโดยได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นต่อการดำเนินการทั้งในระดับนโยบาย รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนคนประจำเรือและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (
United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) ให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทางทะเล โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ นอกจากนี้ ประเทศไทยมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง ที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ IMO ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการขนส่งทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “leaves no one behind”


      นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ในปีนี้ IMO ได้กำหนดจัดวันคนประจำเรือ ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ภายใต้หัวข้อ “Seafarers are Key Workers” หรือ คนประจำเรือเป็นผู้ปฏิบัติงานคนสำคัญโดยขอให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าคนประจำเรือในฐานะผู้ปฏิบัติงานคนสำคัญ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่คนประจำเรือที่ต้องเผชิญต่อความยากลำบากความท้าทายและความไม่แน่นอนในการปฏิบัติงานในทะเลโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)


      ประเทศไทย โดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานหลักได้ออกแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแถลงการณ์ของ IMO และองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ เกี่ยวกับคนประจำเรือในการสนับสนุน อำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น การบริการทางการแพทย์ การเปลี่ยนวงรอบการทำงานและการส่งตัวกลับภูมิลำเนารวมถึงการขยายอายุของประกาศนียบัตร เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รวมถึงสร้างความมั่นใจ
ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนประจำเรือ


       สำหรับประชาคมทางทะเล โดยเฉพาะคนประจำเรือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs) องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organisation: IMO) ซึ่งเป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติมีหน้าที่และภารกิจการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกำหนดมาตรฐาน ข้อบังคับและแนวทางในการกำกับดูแลด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ รวมทั้งความปลอดภัยในการเดินเรือและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคนประจำเรือ หรือ“Day of the Seafarers” ในวันที่ 25 มิถุนายนของทุก ๆ ปี


โดยเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้มีการส่งเสริมบทบาทของคนประจำเรือ รวมทั้งเชิญชวน
ให้คนประจำเรือและประชาคมทางทะเลแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยในปีนี้ กรมเจ้าท่า ได้จัดทำ
วิดิทัศน์
คนประจำเรือ : Seafarers are Key Workers เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อสื่อสารให้สังคมโลกได้รับรู้ถึงบทบาท
ของการปฏิบัติงานอันสำคัญของคนประจำเรือ


#SeafarersAreKeyWorkers

#วันคนประจำเรือ

#DayofTheSeafarer2020

#25JUNE2020


กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม ขอเป็นกำลังใจให้คนประจำเรือทุกท่าน 


เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 36_2563.pdf
ข่าวที่ 36_2563.doc