th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 117/2563 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยสำหรับคนประจำเรือ (Ship personnel) และบุคลากรที่อยู่บนฝั่ง (Shore-based personnel) ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(23-06-2563)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า 117-2563.pdf