th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 28/2563 เรื่องอธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจติดตามการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำน้อย ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(23-05-2563)

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และ นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านปฏิบัติการ) ลงพื้นที่               ตรวจติดตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหน้าวัดช้างน้อย แม่น้ำน้อย ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา) โดยมี นายณัฐชัย พลกล้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบำรุงรักษาทางน้ำ และนายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 พร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ตามการสั่งการของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงาน                 เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน ภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำไว้สำหรับให้ประชาชนได้ใช้ในภาคเกษตร นั้น
กรมเจ้าท่า ได้มีการเปิดหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณหน้าวัดช้างน้อย แม่น้ำน้อย เป็นดำเนินการโดย ชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 ,ชุดเรือเจ้าท่า ผ.6 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการใช้   รถตักแบ็คโฮปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำน้อย อ่าววัดอนุกุญชร ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพื้นที่ดังกล่าว สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) ได้ดำเนินการสำรวจด้วยดาวเทียมและให้ข้อมูลว่าบริเวณดังกล่าวเป็น 1 ใน 128 จุด ที่มีผักตบชวาหนาแน่น ครอบคลุมพื้นที่ 593 ไร่ คิดเป็นปริมาณผักตบชวาประมาณ 40,000-45,000 ตัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ได้มีแผนกำจัดผักตบชวา               และวัชพืชในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (แม่น้ำเจ้าพระยา,แม่น้ำลพบุรี,แม่น้ำป่าสัก,แม่น้ำน้อย และคลองธรรมชาติ ฯลฯ) ประมาณ 340,800 ตัน ปัจจุบันสามารถกำจัดผักตบชวาฯ ไปได้แล้วประมาณ 217,000 ตัน ผลงานคิดเป็นร้อยละ 63.67 และยังคงปฏิบัติงานต่อไปจนจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทันการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน แก้ปัญหาอุทกภัย เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ยังใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัยอีกด้วย


ฝ่ายประชาสัมพันธ์
23 พฤษภาคม ๒๕๖๓


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 28.pdf
ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 28.doc
ข่ากรมเจ้าท่าฉบับที่ 28.jpg