th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 27/2563 เรื่องกรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีขุดลอกแม่น้ำท่าจีน ตัดต้นลำพูอายุ 100 ปี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(23-05-2563)

กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีขุดลอกแม่น้ำท่าจีน ตัดต้นลำพูอายุ 100 ปี
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ตามที่สื่อออนไลน์ khaosod online ประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ได้นำเสนอข่าว มีผู้ใช้ Facebook ชื่อ บ้านลิตเติ้ลทรี แจ้งว่ามีการขุดลอกแม่น้ำท่าจีนในเขตพื้นที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และมีการขุดต้นลำพูอายุ 100 ปีที่อยู่ริมตลิ่งเสียหาย ซึ่งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับการตัดต้นลำพูทิ้งเป็นจำนวนมาก นั้น กรมเจ้าท่าขอชี้แจงดังนี้
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กรมเจ้าท่า โดยนายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 และนายมาโนช สรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ผู้แทนกรมเจ้าท่า ได้เดินทางไปชี้แจงและรับฟังปัญหา ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ดังกล่าว ดังนี้ การขุดลอกแม่น้ำท่าจีนในบริเวณดังกล่าว เป็นงานจ้างเหมาขุดลอกประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัสดุขุดลอก 436,700 ลบ.ม. โดยเป็นการขุดลอกตามแผนแม่บทบูรณาการน้ำแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ จากธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก แก้ไขปัญหาอุทกภัย สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง รักษา สภาพลำน้ำให้คงสภาพตามธรรมชาติ และสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในการนี้ ได้มีผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้ารับฟัง คำชี้แจง ประกอบด้วย นางจงรักษ์ โตรักษา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นายสมบูรณ์ แดงสวัสดิ์ กำนันตำบล บ้านใหม่ นายสมมาตร ฉัตรเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเห็นด้วยกับการขุดลอกดังกล่าว เพราะทำให้น้ำระบายได้ดีขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งผักตบชวาและวัชพืชไม่เกาะติดบริเวณที่ตื้นเขินที่ขุดลอกออกไป
จากนั้น เมื่อเวลา 11.00 น. ได้เดินทางไปชี้แจงให้ผู้ใช้ Facebook ชื่อ บ้านลิตเติ้ลทรี และชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับทราบ วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของโครงการขุดลอกฯ โดยการขุดลอกจะเน้นการขุดลอกเพื่อการระบายน้ำ และที่ตื้นเขินชายตลิ่ง ที่ยื่นเข้าไปในร่องน้ำ (ขุดลอกโค้งด้านใน) เพื่อให้ร่องน้ำมีความสมดุลตามธรรมชาติ โดยการดำเนินการ จะให้มีผลกระทบกับต้นไม้ ที่อยู่บริเวณริมตลิ่งน้อยที่สุด ทั้งนี้ ในจุดที่แจ้งว่าจะมีการขุดต้นลำพูอายุ 100 ปี บริเวณด้านที่ติดกับริมน้ำของบ้านลิตเติ้ลทรี นั้น โครงการขุดลอกของกรมเจ้าท่า ไม่ได้ดำเนินการขุดลอกในพื้นที่ดังกล่าว และจะไม่มีการขุดต้นไม้ขนาดใหญ่ออกตามที่ปรากฏ ในสื่อออนไลน์ แต่อย่างใด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
22 พฤษภาคม 2563

เอกสารแนบ:


3647682.jpg