th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง มาตรการป้องกันสุขอนามัยสำหรับผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือ กรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
(10-03-2563)


เอกสารแนบ:


ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง มาตรการป้องกันสุขอนามัยสำหรับผู้เข้าสอบฯ.pdf