th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 9.2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) เปิดท่าเรือกรมเจ้าท่า ฉลองวันแห่งความรัก พร้อมพิธีจดทะเบียนสมรสบนเรือนแพพระยาวิสูตรสาคร ลุ้นทองคำ 9 เส้น
(17-02-2563)

 

         นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดท่าเรือกรมเจ้าท่า ฉลองวันแห่งความรัก ท่าเรือออกแบบตามสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เรียกว่า “โบซาร์ ผสมผสานกับ นีโอคลาสสิก” ตบแต่งให้มีความสวยงาม พร้อมเป็น LandMark ที่สำคัญ และเป็นท่าเรือที่สวยที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า ถนนโยธา เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร

         นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย 12 ด้านหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำให้กับประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล และเกาะต่างๆโดยองค์ประกอบของความปลอดภัยในการเดินทาง ทางน้ำ ต้องประกอบด้วย คนปลอดภัย เรือปลอดภัย ท่าเรือปลอดภัยกรมเจ้าท่า   จึงได้มีนโยบายพัฒนาท่าเทียบเรือให้ได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีความสวยงามสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ โดยในการนี้ กรมเจ้าท่า ได้เริ่มพัฒนาท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า ให้เป็นมากกว่าท่าเรือ เพื่อให้เป็นต้นแบบสำคัญ  ในการพัฒนาเป็นสถานีเรือ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อการท่องเที่ยว โดยนำสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เรียกว่า “โบซาร์ ผสมผสานกับ นีโอคลาสสิก” มาตบแต่งให้มีความสวยงามที่สุด พร้อมเป็น LandMark ที่สำคัญในแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ ในอนาคต กรมเจ้าท่า ยังมีแผนงานที่จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือโดยสารให้เป็นสถานีเรือ เพื่อยกระดับ การให้บริการโดยสารสาธารณะทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี) โดยการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือ ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง ทันสมัยเหมาะสมต่อการใช้งาน และเกิดความสะดวก ปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรทางน้ำ และการเดินเรือ อีกทั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น ทั้งหมดอีก 4 ท่าเรือ ได้แก่ 1. ท่าเรือเทเวศน์ 2. ท่าเรือราชวงศ์ 3. ท่าเรือ         สี่ พระยา และ 4. ท่าเรือราชินี โดยในส่วนของท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่าแห่งนี้ ได้เริ่มปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เสร็จสิ้นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 103 วัน มีขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร โป๊ะเทียบเรือรูปตัว L สามารถ          จุผู้โดยสารได้จำนวน 120 คน นอกจากนี้ ด้านบนดาดฟ้าของท่าเทียบเรือยังเป็นสถานที่ประดิษฐาน “พระพุทธโลกุตรธรรมประชานาถ” ปางรำพึง อันเป็นพระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่า เพื่อให้แก่ผู้ที่เดินทางสัญจรทางน้ำ และเรือที่นำเรือผ่านท่าเทียบเรือ                 กรมเจ้าท่า ได้สักการะบูชาและกราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคล

         นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่ารัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบ  นโนบายกระทรวงคมนาคม เร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภาพรวม เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับบริการ อย่างเท่าเทียม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจ การขนส่งสินค้าทุกระบบ อันเป็นจักรกลสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ถือว่าเป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุด และเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ที่สำคัญที่ช่วยส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการขนส่งที่มีปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้า เป็นจำนวนมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี กระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาการขนส่งทางน้ำ โดยหนึ่งในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำนั้น คือการพัฒนาท่าเรือให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และสวยงาม เพื่อเป็นส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 9.2563.pdf