th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 53/2562 กรมเจ้าท่า จับมือผู้ประกอบการร่วมลงนาม (MOU) โครงการ “สูงวัยได้สิทธิ”
(04-12-2562)

กรมเจ้าท่า จับมือผู้ประกอบการร่วมลงนาม (MOU) โครงการ สูงวัยได้สิทธิ

       วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2562 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมเจ้าท่า กับ ผู้ประกอบการ โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สมาคมเรือไทยและผู้ประกอบการเรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ คลองภาษีเจริญ เรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณลานร่มไทร กรมเจ้าท่า

       ตามที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11(6) ได้กำหนดให้มีการช่วยเหลือค่าโดยสารยานพาหนะแก่ผู้สูงอายุตามความเหมาะสมนั้น กรมเจ้าท่า จึงได้ระบุเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้เรือกลเดินประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองแสนแสบในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ให้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือให้แก่ผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) และตลอดเวลาที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิและออกบัตรให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อใช้แสดงสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือประจำทาง ทั้งนี้ จากข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ปรากฏว่ามีจำนวนผู้สูงอายุที่มีผู้มีบัตรลดหย่อนค่าโดยสารทั้งสิ้น 8,780 ราย ซึ่งจากข้อมูลกรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 1,061,753 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆ ปี ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมเจ้าท่าจึงปรับปรุงรูปแบบการใช้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือแก่ผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือประจำทาง เช่น เรือโดยสารคลองแสนแสบ เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเรือกลเดินประจำทาง โดยไม่ต้องใช้บัตรลดหย่อนค่าโดยสารที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า ซึ่งบัตรลดหย่อนค่าโดยสารมีอายุ 5 ปี
ผู้สูงอายุต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาทำบัตรใหม่เมื่อครบกำหนด

       นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อบูรณาการการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งกรมเจ้าท่า ได้ร่วมมือกับสมาคมเรือไทย และผู้ประกอบการเรือโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครั้งนี้นั้น จะเป็นการคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุได้รับสิทธิของตนตามกฎหมายและได้รับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือเดินประจำทางได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่มีสิทธิ์ในการลดหย่อนค่าโดยสาร สามารถใช้สิทธิ์โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 3 ธันวาคม 2562