th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 51 เรื่อง กรมเจ้าท่า ชี้แจง ทำความเข้าใจ ข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่ง หน.คสช.ที่32/2560
(03-12-2562)

 

                      ตามที่ ได้มีการอภิปรายในสภา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กรณี ราษฎร จากหมู่ที่ 4 ตำบลตาเซะ อำเภอกาดสำราญ ได้มีตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่ง หน.คสช.ที่32/60                            แล้วมีความเดือดร้อนเรื่องการชำระเงินค่าตอบแทนรายปีให้แก่ อบต.ตาเซ่ะ อำเภอหาดสำราญ นั้น

                 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้สั่งการเร่งด่วนให้นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง เร่งทำความเข้าใจและชี้แจงข้อเท็จจริงกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากกรณีดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผจภ.5(สาขาตรัง) ได้ให้การต้อนรับนายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และนางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.เขตพื้นที่ จ.ตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงาน เจ้าท่าภูมิภาคเจ้าท่าตรังโดยให้ข้อมูลทำความเข้าใจข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่ง หน.คสช.ที่32/2560 ตลอดถึงการชำระค่าตอบแทนรายปีให้แก่ องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ที่สิ่งล่วงล้ำลำน้ำตั้งอยู่ เพื่อเป็นรายได้ของ อปท.นั้น ๆ และในช่วงบ่าย ได้ร่วมลงพื้นที่  ต.เกาะลิบง พบผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำศาสนาและประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้องกฎหมายดังกล่าว ซึ่งพบว่าปัญหาเกิดจากการแจ้งข้อมูลที่เข้าใจไม่ถูกต้องของผู้แจ้งเอง

                 ในการนี้ ผจภ.5(สาขาตรัง) ได้แนะนำแนวทางให้ประชาชนนำเสนอหลักฐานที่ถูกต้องผ่าน อปท. กรณีรับรองห้วงเวลาการก่อสร้างฯ ส่วนประเด็นบ้านในที่กรรมสิทธิ์โดนน้ำกัดเซาะก็ให้นำหลักฐานไปแสดงเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งผลประชาชนในพื้นที่ เข้าใจ และพร้อมจะเร่งดำเนินการตามคำแนะนำ ทแงนี้ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง ได้ขอบคุณกรมเจ้าท่า และกระทรวงคมนาคม ที่เร่งแก้ปัญหาและทำความเข้าใจกับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยจะกล่าวขอบคุณในที่ประชุมสภาฯ อีกครั้ง