th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย มอบหมายให้ นายศุภชัย ปัญหาแดง จตท. เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการขุดลอกแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง
(19-11-2562)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายทวีชัย โชคสมุทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย มอบหมายให้ นายศุภชัย ปัญหาแดง จตท. เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการขุดลอกแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง ด้วยวิธีใช้วัสดุที่ได้จากการขุดลอกเป็นค่าจ้างต่างตอบแทน กับเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในตำบลบ้านเดื่อ ประมาณ 20 คน ทั้งนี้ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายในส่วนของการดำเนินโครงการขุดลอกฯต่างตอบแทน เพื่อให้การดำเนินการโครงการของเทศบาลฯเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง และสามารถดำเนินการได้โดยทันที เพื่อแก้ไข ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป


เอกสารแนบ:


1660210.jpg
1660212.jpg
1660214.jpg