th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 49/2562 กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เรียกรับสินบน 20 ล้านบาท
(15-11-2562)

ฉบับที่ 49/2562

 

กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เรียกรับสินบน 20 ล้านบาท

          นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งมติชี้มูลความผิด ข้าราชการกรมเจ้าท่า               น.ท. ฉัตรกุล (ทวีศักดิ์ หรือสาธิต) วณิชชนัตถ์ (ชินวรณ์) และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น รวม 4 ราย กรณี เรียกรับสินบน จำนวน 20 ล้านบาท จากบริษัท มิตซูบิชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัดเพื่อแลกกับการอนุญาตให้เรือขนถ่ายชิ้นส่วนโรงไฟฟ้าขึ้นท่าเรือโดยมิชอบ นั้น กรมเจ้าท่า ขอชี้แจงกรณี ดังกล่าว ดังนี้

 

         1.  กรมเจ้าท่า ออกคำสั่งแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 กรมเจ้าท่า ที่ 29/2562 ไล่ น.ท. ฉัตรกุล (ทวีศักดิ์ หรือ สาธิต) วณิชชนัตถ์ (ชินวรณ์) ออกจากราชการ ตามการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ท. กรณี เรียกรับเงินจำนวน 1,500,000 บาท จากบริษัท อีโค เจนะนอร์เวชั่น จำกัด เพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ อันเป็นความผิด วินัย  อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด   หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต

 

         2.  กรณี ป.ป.ช. แถลงข่าว ชี้มูลความผิดของ น.ท. ฉัตรกุลฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นกรณี ร่วมกัน กับเจ้าหน้าที่รัฐอื่น อันประกอบด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน ผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรตำรวจน้ำ เรียกรับสินบน 20 ล้าน เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เรือขนชิ้นส่วนโรงไฟฟ้าเข้าเทียบท่าเรือที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมิชอบ  อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน

                การที่การชี้มูลความผิดของ น.ท. ฉัตรกุลฯ โดย สำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักงาน ป.ป.ช. มีมูลเหตุของความผิดต่างกัน เมื่อกรมเจ้าท่าได้รับการแจ้งชี้มูลความผิดจากสำนักงาน ป.ป.ช. กรมเจ้าท่ายังคงต้องทำการออกคำสั่งไล่ออก น.ท. ฉัตรกุลฯ  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยให้มีผลย้อนไปถึงวันที่ น.ท. ฉัตรกุลฯ ยังมีสถานะข้าราชการอยู่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 98 บัญญัติไว้

        

         ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ทุกระดับชั้น เข้มงวดกวดขัน การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดกรมเจ้าท่า ให้ปฏิบัติราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบว่า   มีการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

15 พฤศจิกายน 2562


เอกสารแนบ: