th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายปณัย หนูแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส มอบหมายให้นายอรุณ บุปผะโก นักวิชาการขนส่งชำนาญการและเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ปราบปรามก่อนเทศกาลลอยกระทงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562
(12-11-2562)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายปณัย หนูแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส มอบหมายให้นายอรุณ บุปผะโก นักวิชาการขนส่งชำนาญการและเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ปราบปรามก่อนเทศกาลลอยกระทงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 - ตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยและความแข็งแรงของท่าเทียบเรือ/โป๊ะ/ทางบันไดขึ้น- ลงเรือ -ไฟส่องสว่างให้เพียงพอตลอดทั่วบริเวณท่าเทียบเรือ - ตรวจสอบและแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ อุปกรณ์ช่วยชีวิต (LSA) ให้ถูกต้องเหมาะสม และพร้อมใช้งาน - ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 ของ กรมเจ้าท่า โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


เอกสารแนบ:


1651658.jpg
1651659.jpg
1651661.jpg
1651662.jpg
1651663.jpg
1651664.jpg
1651665.jpg
1651666.jpg
1651667.jpg
1651660.jpg