th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา ปราบปราม ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงโป๊ะท่าเทียบเรือ และอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 บริเวณอ่าวพังงา เขาตาปู เขาพิงกัน
(08-11-2562)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ นิลตีบ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตรา ปราบปราม ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงโป๊ะท่าเทียบเรือ และอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 บริเวณอ่าวพังงา เขาตาปู เขาพิงกัน โดยตรวจตราให้เจ้าของเรือและคนประจำเรือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในส่วนของใบอนุญาตใช้เรือ ประกาศนียบัตรคนประจำเรือ จำนวนผู้โดยสารไม่บรรทุกเกินกว่าที่ระบุในใบอนุญาตใช้เรือ และตรวจวัดระดับเสียงเครื่องยนต์เรือต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ได้เข้มงวดเสื้อชูชีพต้องได้รับมาตรฐานกรมเจ้าท่า และสวมใส่ตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว


เอกสารแนบ:


1649629.jpg
1649630.jpg
1649631.jpg
1649632.jpg
1649633.jpg
1649634.jpg
1649635.jpg