th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 บริเวณลำน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(07-11-2562)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา มอบหมายให้นายวิพุธพงศ์ หอมหวล เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ นายปองพล มุ่งพูนกลาง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน นายศิริศักดิ์ นพศรี เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน และนางสาวสุภาพรณ์ มูลทองหลาง เจ้าพนักงานขนส่ง ออกตรวจตราดูแลความปลอดภัยทางน้ำ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 บริเวณลำน้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


เอกสารแนบ:


1648293.jpg